036 78 59 206

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kapsalon Kelly en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Kapsalon Kelly binden niet.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Prijzen

 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapsalon kelly niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • De klant verbindt zich met kapsalon kelly de hiervoor afgesproken prijs te betalen.
  Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapsalon kelly er van uit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website onder het kopje “onze prijzen”.

Verantwoordelijkheid

 • Kapsalon kelly mag ten aanzien van de verrichten behandeling er van uit gaan dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd.
  Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven.
  Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling.
 • Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij kapsalon kelly.
  De klant dient klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken.
  Gebeurt dit na de eerste week dan is de kapsalon kelly niet meer verplicht de klacht op te lossen.
 • De klant dient kapsalon kelly de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling.
  Kapsalon kelly is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
  Ten alle tijden is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
 • Kapsalon kelly aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: contact@kapsalonkelly.nl
  Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

Verplichting van de klant

 • De klant dient kapsalon kelly voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 • De klant heeft de plicht alle door kapsalon kelly gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Annuleren

 • De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van tevoren te annuleren.
 • Bij annulering buiten de 24 uur mag kapsalon kelly aan de klant kosten in rekening brengen.
  (Hierover word u dan geïnformeerd)

Geschillenregeling

 • Geschillen tussen klant en Kapsalon Kelly over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de klant als door Kapsalon Kelly aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij Kapsalon Kelly heeft ingediend.
 • Nadat de klacht bij Kapsalon Kelly is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Kapsalon Kelly aan deze keuze gebonden.
  Indien Kapsalon Kelly een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
  Kapsalon Kelly dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
  De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wegen van bindend advies.
  Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
  Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 • Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.